Beretninger

Styrets beretning for 2002

Vedlagt følger beretningen for 2002 av styret.

Styret har i perioden bestått av:

Lena-Marie S. Bergersen formann   på valg
Stein Hov   nestformann  ikke på valg
Janne Haanes   sekretær   på valg
Lisbet Holen   kasserer  ikke på valg
Ove Spæren   styremedlem  på val
Elin Sundsby Nyhuus  varamedlem  på valg

Revisorer: Hans Kjørven
Frank Skalø

Valgkomite: Gunnar Knutsen
Stein Erik Gundersen
Tore Sundsby

Sommerfestkom.: Kjell Gunnar Knutsen

Veisjef: Stein Hov styrets kontaktmann

Rodemestere:
Rode 1  Tom Solberg  Henrik Lundsvei – indre
Rode 2  Johs Antonsen  Henrik Lundsvei – øvre
Rode 3  Magne Johansen  Konrad Gardersvei fra Veltomt til “torvet”
Rode 4  Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
Rode 5  Jan Furulund  Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
Rode 6  Geir Midtun  Olsok- /Jonsokveien
Rode 7  Thor Ottersen  Strandmyrveien til veltomta
Rode 8  Thamar Kaarud Konrad Gardersvei fra “torvet”- Polleveien
Rode 9  Kai Vissgren  Damholtet
Rode 10 Svein Larsen  Bekkeholtet
Rode 11 Birger Wettre  Svartlagsveien – nedre
Rode 12 Arne Solli  Svartlagsveien – øvre
Rode 13 Hans Kjørven  Holmen (med vei)

Vannverksjef: Bror Spæren
“Lokale” vannmenn: Lars Bergersen – Henrik Lundsvei, Strandmyrbakken, Bekkeholtet, Hilmarsvei mm.
Freddy Egsæter – Strandmyrvn., Olsokvn., Jonsokvn.
Henrik Skjelseth – Pollevn., K. Gardersvei, Svatlagsvn., Damholtet
Johs Antonsen – Lundsbakken, Høybråtenbakken
Gunnar Nyhoff – Høydebassenget, Strandmyr-toppen/faret
Kjell Gunnar Knutsen – Holmen

Frogn Hyttevel Forening Bror Spæren (vår representant i Styret)
Hallangsposten: Lena-M. S. Bergersen

Garderfeltets Bryggeforening   Knut Gundersen
Pollestien Bryggeforening Gunnar Nyhoff
Bleien Brygge   Gunnar Knutsen
Flytebrygga Bryggekomité John Moberg
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. Antall medlemmer er 237, inklusive 1 æresmedlem; Frank Skalø.
Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Hallangsposten
“Hallangsposten” utkom med 3 nummer i 2002. Hallangsposten er styrets informasjonsorgan til våre medlemmer. Vi ønsker gjerne innspill fra våre medlemmer.

Vannanlegget
Vannforsyningen denne sesongen har vært bra. Det har blitt gjennomført en større organisasjonsendring som følge av Willy Grans bortgang. Som det fremkommer av forsiden er arbeidet nå delt på flere personer som har god lokal kunnskap om “sitt” område. Dette har ført til at lekkasjer har blitt oppdaget på et tidlig tidspunkt og at nødvendige reparasjoner er blitt utført. Utskiftinger og vedlikehold har blitt utført på en grei måte, men nyinvesteringer er blitt gjennomført i beskjeden utstrekning. Alt vannet som går ut på nettet er renset, og kvaliteten er god, men det er fortsatt noen hytteeiere som forurenser vannet for resten av oss. Disse har blitt tilskrevet av Næringsmiddeltilsynet og noen har reagert positivt og utført nødvendige endringer mens andre fortsatt forurenser uten å bry seg særlig mye om verken offentlige myndigheter, vellet eller andre personer.
Styret har også fortsatt sitt arbeide med kvalitetssikring av vannforsyningen i samarbeide med Næringsmiddeltilsynet og håper på å få en godkjenning i løpet av våren.

Veier
En del setningsskader har begynt å oppstå. Dette medfører at asfalten knekker opp og må repareres. Tre større utbedringsjobber har vært utført siste år. Ved Velhuset er dreneringsrøret under Strandmyrveien skiftet ut og lagt noe dypere. Røret var knust med det resultat at vannet fant andre veier med påfølgende setningskader. I tillegg er det gravd opp fra postkassestativet til drensrør og ny masse er lagt for å bedre drenering. Grøfting og pukking er også utført i bakken Henrik Lunds vei for å unngå større setningsskader i tiden fremover. Høybråtenbakken fikk påført et lag med subbus, og den besto prøven med høstregn. Ellers har det vært utført vedlikeholdsarbeider med kaldasfalt og oppgradering av skilt ved innkjøring til området.
Vinterbrøytingen fortsetter på sitt tredje år av en femårs avtale med Dag Wetlesen. Vellets “Brøyteinstruks” som viser hvilke veier som brøytes henger på oppslagstavlen på Veltomta.

Disse veiene inngår i avtalen:
-Strandmyrveien
-Polleveien    -Strandmyrbakken
-P-plass ved Veltomta   -Strandmyrtoppen
-Konrad Garders vei   -Jonsokveien (til Olsokveien)
-Bekkeholtet    -Olsokveien
-Henrik Lunds vei (hele)   -Svartlagveien (til Dammen)

Wetlesen gjør også privat brøyting utover “Brøyteinstruksen” (f.eks. til vinterferie eller påske).
Telefon 90 14 42 08. Dette betales selvsagt av den enkelte.

Stier på Holmen
Det er tidligere gjort forsøk på å komme i dialog om å anlegge en sti på Holmen. Styret ønsket den gang å komme Frogn Kommune i forkjøpet. Kommunen mente vi best løste saken i Vellets egen regi. Det er viktig å understreke at det er nødvendig med en løsning som alle kan leve med fremfor å fastlegge en plan som kan være til stor misnøye blant noen av beboerne. Før eller siden vil Frogn Kommune regulere området, og da kan det være for sent for oss å få noen innflytelse på stivalget. Sorenskriveren er kontaktet for å få fastslått om det finnes grunnlag for å etablere adkomst på Holmen. Ved gjennomgang viser det seg at flere av eiendommene har rett til vei, og svært mange har rett til gangsti over G.nr. 63 B.nr. 9 som i dag er NKLs eiendom.
Da det ikke er ønske om vei, kan vi skrinlegge dette og satse på å anlegge en sti med forgreninger til hver enkelt eiendom. Stier finnes allerede, men det er ønskelig at stienes traseer er til minst mulig ubehag og sjenanse for hver enkelt.
Statsarkivet må besøkes for ytterligere informasjon, særlig om NKLs rett til sti over hovedbølet.  Når denne informasjon foreligger, bør det innkalles et møte med besittere på Holmen.

Dugnad
Årets dugnad var stort sett viet opprydding langs veier og strand. Strandområdene ble ryddet for søppel og gamle bøyer etc. Rydding av kvist langs veiene ble utført, kvist samlet opp og kjørt bort. Rørstumper/slanger etc. tilhørende vannnettet ble hentet inn til veltomta. Ny vannledning ble lagt på en kort strekning langs Strandmyrveien. Styret vil forsette denne form for dugnad i årene som kommer og takker alle for innsatsen.
Styret har for øvrig lagt merke til den formidable innsats som ble nedlagt av “Kommunefeltet” i utbedring av sti til bryggeanlegget.

Eiendommer
Lagerbygg på Veltomta ble malt opp under årets dugnad.
Pumpehusene i “svingen”, Svartlaget og på Veltomta ble sikret for mus og fremmedlegemer.

Badeplassen og vannspeil
På vegne av kommunen er Hallangspollens Vel satt til å ivareta både strandområdene og vannspeilet i vellet vårt. Det er etablert båtforeninger som i samarbeid med vellets styre og kommunen regulerer båtplassene.

Postkasser
Det ble satt opp en del nye postkasser på forsommeren 2002. Alle nye kasser får plass på baksiden. Vi tar opp bestilling på nye kasser ca. en gang pr år, dvs på vårparten.

Barnas Dag/Sommerfesten
Som tidligere år ble det arrangert sommerfest og Barnas Dag. Som i fjor ble også årets fest satt til den første helgen i fellesferien. Det var stor oppslutning særlig på formiddagen. På Barnas Dag var det over 70 påmeldte som er rekord. Det var litt tynnere i rekkene under grill- og dansefesten om kvelden. De som fant veien dit, hadde det imidlertid veldig trivelig. Vi oppfordrer medlemmene til å sette av denne kvelden i juli 2003.

Økonomi
Vellets økonomi er i år god. Se regnskapet.  Vi har fortsatt medlemmer som er sene med innbetalingene. I år måtte vi purre på 10 medlemmer. Det er fortsatt 3 som står til rest. Utestående fordringer fra tidligere år er nå sendt til inkasso. Dette gjelder 5 eiendomsbesittere.

Frogn Hyttevel Forening
Frogn Hyttevel Forening er en forening som arbeider for alle hyttevellene, primært med saker som vedrører mange vel og mange medlemmer. FHF har brukt mye tid på å klarlegge vann/kloakk i samarbeide med kommunen. Det er etablert et “test-område” ved Dal, hvor det er blitt utarbeidet en prosjekt plan for området, og vann/kloakk er blitt installert på lovlig måte. Dette er gjort ved hjelp av rensekummer og systemer som gjør kloakken helt ren og følgelig kan slippes ut i sjøen på minimum 5 meters dyp. Man kan tenke seg at områder kan gå sammen om felles rensesystem og dermed få lagt inn vann på lovlig måte, men først etter at en prosjekt/rammeplan er godkjent av kommunen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.