Beretninger

Styrets beretning for 2007

Vedlagt følger beretningen for 2007 av styret.

HALLANGSPOLLENS VEL

STYRETS BERETNING FOR 2007

Styret har i perioden bestått av:

Kjell Gunnar Knutsen  formann   ikke på valg
Lars Bergersen   nestformann  på valg
Janne Haanes   sekretær   ikke på valg
Kristin Bakken   kasserer  på valg
Hans Erik Becker  styremedlem  ikke på valg
Rune Gulbrandsen  varamedlem  på valg

Revisorer:   Hans Kjørven  på valg
Arild Søhagen  på valg

Valgkomite:   Gunnar Knutsen på valg
Stein Erik Gundersen på valg
Tore Sundsby  på valg

Sommerfestkom.:    Styret   på valg

Veisjef:    Hans Erik Becker styrets kontaktmann

Rodemestere:
Rode 1  Tom Solberg  Henrik Lundsvei – indre
Rode 2  Johs Antonsen Henrik Lundsvei – øvre
Rode 3  Magne Johansen  Konrad Gardersvei fra Veltomt til “torget”
Rode 4  Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
Rode 5  Jan Furuberg  Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
Rode 6  Geir Midtun  Olsok- /Jonsokveien
Rode 7  Thor Ottersen  Strandmyrveien til veltomta
Rode 8  Thamar Kaarud Konrad Gardersvei – Polleveien
Rode 9  Kai Vissgren  Damholtet
Rode 10 Svein Larsen  Bekkeholtet
Rode 11 Anders Grendahl (for Aslaug Tangen) Svartlagsveien – nedre
Rode 12 Arne Solli  Svartlagsveien – øvre
Rode 13 Hans Kjørven  Holmen (med vei)

Vannverksjef:   Lars Bergersen
“Lokale” vannmenn: Gunnar Nyhoff – koordinator
Henrik Skjeseth
Johs Antonsen
Terje By
Inge Johnsen
Kjell Gunnar Knutsen (Holmen)

Frogn Hyttevel Forening Gunnar Knutsen (vår representant i Styret)
Hallangsposten   Lena-M. S. Bergersen
Webside   André Langseth
Garderfeltets Bryggeforening  Knut Gundersen
Pollestien Bryggeforening Gunnar Nyhoff/Trond Helseth
Bleien Brygge   Gunnar Knutsen
Flytebrygga Bryggekomité Geir Arnestad

 

 

STYRETS BERETNING

Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter. Antall medlemmer er 238, herav ett æresmedlem.

Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Hallangsposten/webside
Hallangsposten utkom med 3 nummer i 2007. Hallangsposten er styrets informasjonsorgan til våre medlemmer. Vellets egen webside: www.hallangspollensvel.no er flittig besøkt. Her finnes informasjon om vellet og fra styret, lover og regler, kontaktpersoner, årsberetninger og oppdateres også med nyheter fra nærområdet. Hallangsposten o.l. vil alltid bli lagt ut på nettet. Pr. i dag er det ca. 80 medlemmer som mottar Hallangsposten pr. e-post. Styret ber medlemmer som kan melde seg på Hallangsposten pr. e-mail. Dette er billigere, raskere og en mer effektiv måte å kommunisere med våre medlemmer.
Send oss gjerne nyhetstips og bilder du mener kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten.

Vannanlegget
Vannanlegget har fungert godt i hele 2007. Kun i ett tilfelle ble vannforsyningen stoppet pga vedlikeholdsarbeid på renseanlegget.
Senhøstes 2006, etter at vannanlegget var stengt for sesongen, ble det montert nye senkepumper med tørrkjøringsvern i brønnene i Svartlaget og på Veltomta. Disse ble satt i drift ved oppstart av anlegget på våren 2007. Dette har fungert i henhold til intensjonen – reduserte strømutgifter, høyere kapasitet og større driftssikkerhet.
Vannkvaliteten er testet jevnlig gjennom hele sesongen. På sensommeren er det fortsatt litt for mye bakterier i vannet som pumpes opp fra brønnene. Det er fortsatt en del dårlige toalettløsninger på mange hytter i området. (“bøttedoer” etc.). Ved store nedbørsmengder, som i 2007, føres forurensning fra disse til grunnvannet og vannanleggets brønner.
Takket være renseanlegget, er kvalitet på vann som sendes ut til forbrukerne stort sett god.
I september hadde vi revisjon av mattilsynet. Vårt lille amatør- og dugnadsdrevne vannverk får mye gode tilbakemeldinger på driften, dokumentasjon, rutiner etc. Vi har fått et par anmerkninger som vi forventer løst innen oppstart i 2008. Med disse tiltakene på plass vil vi sannsynligvis få et godkjent vannverk.

Veier
I 2007 ble det foretatt vanlig vedlikehold og tetting av asfalthull på veiene våre samt kantklipping. Det er foretatt befaring på alle veiene for å kartlegge hva som må gjøres i 2008 av større utbedringer som asfaltering på en del partier, ytterligere drenering av grøfter og anlegg av noen nye fartsdumper.
Det oppfordres til å vise hensyn i teleløsningen. Skal det kjøres inn større biler, bør det være god grunn for dette. Så ta derfor hensyn og vis aktsomhet når gjelder begrensningene vi har satt på veiene. Det oppfordres nok en gang at våre medlemmer klipper busker og kratt langs veien på sin egen tomt 1m ut fra asfalt og 3m høyde. Rodemestere bes ta en gjennomgang av sine roder og sette opp hva de trenger til veiene på dugnaden i år.

Vinterbrøytingen fortsetter som før ved Dag Wetlesen. Avtalen gjelder følgende veier:

– Strandmyrveien    – Damholtet
– Polleveien    – Strandmyrbakken
– P-plass ved Veltomta   – Strandmyrtoppen
– Konrad Garders vei   – Jonsokveien hele
– Bekkeholtet    – Olsokveien
– Henrik Lunds vei (hele)  – Svartlagveien (til Dammen)

Dag Wetlesen gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske).
Telefon 901 44 208. Dette betales selvsagt av den enkelte.

Dugnad
Årets dugnad ble viet tradisjonelt vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding.

Eiendommer
Til årets sommerfest ble det montert ny varmtvannsbereder i velhuset. Vellets eiendommer er i god stand etter jevnlig oppgradering over mange år.

Badeplass og vannspeil
Vellet i samarbeid med Odd Skjellerud og Frogn Kommune jobber med å opparbeide en kyststi fra Garderfeltet til Svartlaget, noe som vil lette fremkommelighet langs stranden for alle vellets medlemmer.
Badetrappen ble reparert i sommer, og badebryggen måtte flyttes noe grunnet utlegging av båtbryggene.

Barnas Dag/Sommerfesten
Til tross for litt usikkert vær gikk Barnas Dag som smurt med mange glade deltakere. Grillfesten om kvelden var også godt besøkt, det var dans, ringspill, skyting og loddsalg som vanlig. I år gikk festen nesten i balanse med et underskudd på 579,-.

Flytebryggene
Pollestien Bryggeforening innviet sine nye flytebrygger sommeren 2007. Bryggene var bestilt og ble lagt ut til tross for at det var innlevert protester på reguleringsplanen til Frogn Kommune. Garderfeltets Bryggeforening, som var direkte berørt av protestene, valgte å avvente for å være på den sikre siden.
Kommunestyret i Frogn behandlet klagene i oktober og avviste dem så nær som en mindre vesentlig endring i ordlyden på ett punkt. Etter Forvaltningsloven skal slike avgjørelser i Kommunestyret sendes til Fylkesmannen for gjennomgang og endelig avgjørelse.

Økonomi
Vellets økonomi er god. Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er ikke regnet med som kapital. Etter purringer er det bare 3 som ikke har betalt avgiftene. Ingen av disse har vann.  Vellet har skiftet bank til Landkredit i 2007.

Frogn Hyttevel Forening
Gunnar Knutsen representerer vellet i denne paraplyorganisasjonen. Tema som FHF har vært opptatt av er bl.a. forurensing av vårt nærområde og bredbådstilgang til hytteområdene.

——————————————–
HALLANGSPOLLENS VEL

Innkalling til årsmøte onsdag 2. April 2008 kl. 1900 i kantina i Molex’ bygg i Brynsveien 16, 4. etasje.

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden

2. Valg av:
a) Dirigent
b) Referent
c) 2 til å underskrive protokollen

3. Styrets årsberetning for 2007

4. Regnskap med revisjonsberetning

5. Innkomne forslag:
a) Forslag fra styret:
Styret foreslår å redusere medlemsavgiften til kr. 300, samtidig som vi foreslår å øke veiavgiften med kr. 100 til kr. 250.
b) Forslag fra styret:
Styret arbeider med utbedring av deler av veiene våre, asfaltering, grøfting etc. Foreløpig anslag/innhentet tilbud ligger på kr. 300.000, men styret ser for seg behov for ytterligere arbeider.
Styret foreslår derfor en ekstra veiavgift som forfaller i juni i år på kr. 900. Det resterende beløp på kr. 900 forfaller i juni 2009
c) Forslag fra Sønsthagen/Wiger
“Saken gjelder ønske om å se på muligheten for å lage en strand i vika på nordsiden av båtplassene. Det er et fint, langgrunt område og så langt vi har brakt på det rene er dette et område som vellet eier. Det ville være et stort pluss for alle hyttene i vellet og spesielt for de med små barn eller barnebarn.”
Styrets innstilling:
Styret utreder lovlighet, kostnader og omfang og ser på dette i sammenheng med pågående prosjekt “kyststi”.
d) Forslag til lovendring fra Wenche Sveen
“Fra midten av mai til midten av august skal det ikke brukes motorgressklipper eller motorsag fra lørdag kl. 16.00 til søndag kl. 16.00.”
Styrets innstilling:
Styret ønsker ikke å komme med forbud, men vil oppfordre alle medlemmene til å ta hensyn til sine naboer.

7. Budsjett og kontingenter. Styret foreslår endring av veiavgiften, og de nye satsene blir da:

Medlemsavgift   kr.        300 (endres fra kr. 450)
Veiavgift   kr.        250 (endres fra kr. 150)
Vannavgift   kr.        650
Misbrukeravg. vann  kr.     1.500
Tilkoplingsavg. vann  kr.     2.000
Fravær på dugnad  kr. 250

8. Valg
a) Nestleder (for to år)
b) Kasserer (for to år)
c) Varamedlem (for ett år)
d) 2 revisorer
e) Valgkomité
f) Sommerfestkomité

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.