Hallangsposten

Hallangsposten nr 2 – 2005

Her følger Hallangsposten nr 2 – 2005

Innkalling til årsmøte mandag 7. mars 2005 kl. 1900
i Folkets Hus,  Sal D (Bankettsalen), Youngsgt. 11, Oslo

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden

2. Valg av:
a) Dirigent
b) Referent
c) 2 til å underskrive protokollen

3. Styrets årsberetning for 2004

4. Informasjon fra ANØ

5. Regnskap med revisjonsberetning

6. Innkomne forslag:
Ingen forslag innkommet innen fristens utløp.

7. Budsjett og kontingenter. Styret foreslår ingen endringer fra dagens satser som er:

Medlemsavgift kr. 350
Veiavgift kr. 150
Vannavgift kr. 650
Misbrukeravg. vann kr. 1.500
Tilkoplingsavg. vann kr. 2.000
Fravær på dugnad kr. 250

8. Valg
a) Leder (for to år)
b)  Nestleder (for ett år)
c) Sekretær (for to år)
d) Styremedlem (for to år)
e) Varamedlem (for ett år)
f) 2 revisorer
g) Valgkomité
h) Sommerfestkomité

 


STYRETS BERETNING FOR 2004

Styret har i perioden bestått av:
Stein Hov   formann   på valg
Lena-Marie S. Bergersen nestformann  på valg
Janne Haanes   sekretær   på valg
Lisbet Holen   kasserer  ikke på valg
Bror Spæren   styremedlem  på valg
Kjell Gunnar Knutsen  varamedlem  på valg

Revisorer:
Hans Kjørven  på valg
Frank Skalø  på valg

Valgkomite:
Gunnar Knutsen på valg
Stein Erik Gundersen på valg
Tore Sundsby  på valg

Sommerfestkom.:
Ove Søhagen  på valg
Henrik Skjeseth  på valg

Veisjef:
Stein Hov  styrets kontaktmann

Rodemestere:
Rode 1  Tom Solberg  Henrik Lundsvei – indre
Rode 2  Johs Antonsen  Henrik Lundsvei – øvre
Rode 3  Magne Johansen  Konrad Gardersvei fra Veltomt til “torvet”
Rode 4  Freddy Egsæter Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
Rode 5  Jan Furuberg  Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
Rode 6  Geir Midtun  Olsok- /Jonsokveien
Rode 7  Thor Ottersen  Strandmyrveien til veltomta
Rode 8  Thamar Kaarud Konrad Gardersvei – Polleveien
Rode 9  Kai Vissgren  Damholtet
Rode 10 Svein Larsen  Bekkeholtet
Rode 11 Birger Wettre  Svartlagsveien – nedre
Rode 12 Arne Solli  Svartlagsveien – øvre
Rode 13 Hans Kjørven  Holmen (med vei)

Vannverksjef:
Bror Spæren

“Lokale” vannmenn:
Lars Bergersen – Henrik Lundsvei, Strandmyrbakken, Bekkeholtet, Hilmarsvei mm.
Freddy Egsæter – Strandmyrvn., Olsokvn., Jonsokvn.
Henrik Skjeseth – Pollevn., K. Gardersvei, Svartlagvn., Damholtet
Johs Antonsen – Lundsbakken, Høybråtenbakken
Gunnar Nyhoff – Høydebassenget,Strandmyr-toppen/faret
Kjell Gunnar Knutsen – Holmen

Frogn Hyttevel Forening Gunnar Knutsen (vår representant i Styret)
Hallangsposten/webside Lena-M. S. Bergersen /André Langseth
Garderfeltets Bryggeforening   Knut Gundersen
Pollestien Bryggeforening Gunnar Nyhoff /Trond Helseth
Bleien Brygge   Gunnar Knutsen
Flytebrygga Bryggekomité John Moberg

Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter. Antall medlemmer er 236, inklusive 1 æresmedlem;
Frank Skalø.

Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Hallangsposten/webside
“Hallangsposten” utkom med 3 nummer i 2004. Hallangsposten er styrets informasjonsorgan til våre medlemmer. I 2003 fikk vi egen webside: www.hallangspollensvel.no. Hallangsposten og lignende vil alltid bli lagt ut på nettet. På nettsiden vår finnes tidligere utgaver av Hallangsposten, årsberetninger, lover og regler m.m.  Vi har i 2004 opprettet en oppslagstavle for alle medlemmer som ønsker å kjøpe/selge/leie/informere mm. Vi håper den vil være til nytte for våre medlemmer. I oktober ble vi utsatt for en teknisk feil på hallangspollensvel.no. All informasjon fra 2004 måtte legges inn på nytt. Det er mulig vi ikke har fått lagt inn alle artikler som lå inne. Endel mailadresser falt også ut fra vårt nyhetsbrev. Vi oppfordrer alle til å melde seg på nyhetsbrevet på nytt. Du vil få beskjed om adressen allerede finnes i databasen. Send oss gjerne nyhetstips du mener kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten.

Vannanlegget
Vi har også denne sesongen hatt tilfredsstillende mengde vann til alle abonnentene, ikke minst på grunn av flinke vannmenn som har arbeidet jevnt og trutt hver gang det har vært lekkasjer eller andre feil. Vannkvaliteten på råvannet (d.v.s. før det blir renset) har vært fra helt rent til forurenset av koliforme- og termotolerante bakterier. Som omtalt i hver eneste årsrapport de siste 10 år skyldes dette avføring fra mennesker! Styret har ved gjentatte anledninger bedt de respektive hytteeiere om å anskaffe godkjente toalettløsninger og om ikke å ha bøtter eller vanlige utedoer da dette forurenser vannet for alle medlemmene.
De vannprøvene som har vært testet ute på ledningsnettet, dvs. etter renseanlegget, har vært rene og frie for bakterier.
To av våre vannmenn gjennom flere år takker av etter denne sesongen: Freddy Egsæter og Lars Bergersen. Styret benytter anledningen til å takke begge for flott innsats gjennom mange år!
Tilstanden på selve vannanlegget, spesielt ledningsnett og kraner, er av svært varierende kvalitet. Endel vannrør ligger nedgravd i bakken, og lekkasjer blir derfor tilnærmet umulig å oppdage. Vi ber den enkelte hytteeier om å grave opp vannrør på egen tomt. Det vil også være nødvendig å påbegynne en plan for utskifting av store deler av vannrørene for å unngå plutselige lekkasjer som tømmer vannreservoarene. Dette forebyggende vedlikeholdet vil måtte bli en sak for neste styre.

Veier
Siste driftsår har det kun vært enkelt vedlikehold av veinettet. Under årets dugnad ble det gjennomført en del arbeider med kaldasfalt. Sanden på P-plassen ble ikke brukt opp ved årets dugnad og skal brukes under 2005-dugnaden.
I perioden har styret gjennomført en faktainnsamling i.f.m. fjorårets beslutning på årsmøtet om å se videre på bruken av speil i utsatte kryss. Tidligere Statens veivesen og Trygg Trafikk er blitt kontaktet både i.f.t. hensiktsmessigheten og økonomisk støtte. Styret kan ikke se at dette har endret på forrige årsmøtets holdning og vil derfor ikke anbefale en slik etablering overfor årsmøtet denne gang.

Vinterbrøytingen fortsetter på sitt siste år av en femårs avtale med Dag Wetlesen. “Brøyteinstruksen” som henger på oppslagstavlen på Veltomta viser hvilke veier som brøytes.

Disse veiene inngår i avtalen:
-Strandmyrveien
-Polleveien    -Strandmyrbakken
-P-plass ved Veltomta   -Strandmyrtoppen
-Konrad Garders vei   -Jonsokveien (til Olsokveien)
-Bekkeholtet    -Olsokveien
-Henrik Lunds vei (hele)   -Svartlagveien (til Dammen)

Wetlesen gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske).
Telefon 90 14 42 08. Dette betales selvsagt av den enkelte.

Dugnad
Årets dugnad ble viet tradisjonelt vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding. I forlengelse av årets dugnad ble videreføringen av å opparbeide kyststi mellom Bleien brygge og Svartlaget satt fart på. Flere hytteeiere som sogner naturlig til denne delen av strandsonen deltok opptil flere kvelder i løpet av sommeren. Vi retter en takk til dem for flott innsats.
Eiendommer
Det har ikke vært gjennomført større vedlikeholdsarbeider på våre eiendommer siste driftsår. Styret jobbet aktivt med å få redusert våre strømutgifter i inngangen til 2004, og dette har medført at vi har flyttet leveransene fra Hafslund til Gudbrandsdal Energi. Vi mener å ha fått god effekt av dette, da GE har vist seg som en av de mest prisgunstige leverandørene i hele 2004.

Badeplassen og vannspeil
Landanlegget ble oljet og vedlikeholdt under årets dugnad. Ellers har vannspeilet i Hallangspollen vært i fokus det siste året da båten til dykkerforeningen gikk under sist vinter, og en større flytebrygge ble ankret opp til skjæret i Innerpollen. Vi har hatt flere runder med Frogn kommune for å få fjernet begge innretningene. Kommunen påtok seg til slutt ansvaret etter en befaring i området. Vellet har i perioden støttet aktivt opp under den aktivitet våre båt- og bryggeforeninger har hatt i perioden med å få etablert et felles bryggeanlegg. Det har vist seg at denne prosessen på ingen måte er enkel, og den krever innbitt innsats over tid. Styret takker foreningene for iherdig innsats for å få tilrettelagt en bedre tilgjengelighet til strandsonen og sjøen for alle. Vellet har også gitt innspill til den planprosessen som er startet opp for området Husvik Gylteholmen.

Barnas Dag/Sommerfesten
Tradisjonen tro ble det også i år arrangert sommerfest i Hallangspollen.
I anledning vellets 65-års jubileum ble det kjøpt inn grillpølser og tilbehør til kvelden. Dagen startet som vanlig med leker og konkurranser for barna, og selv om det lå regn i luften, stilte barna trofast opp. Innsatsviljen til de små var det som alltid ingenting å utsette på. Det ble løpt både med og uten poteter og sekker. Etter endt dyst ble det diplomer og premier til alle. Ellers kan nevnes at “vaffelpressa” gikk varm på denne litt værmessige grå dagen. Kvelden kom og det ble de voksnes tur. Grillen ble tent tidlig, men det tok litt tid før alle de feststemte menneskene fant veien opp til veltomta. Kanskje vi alle skal prøve å komme litt tidligere neste år? Værgudene var på vår side, for det som så mørkt ut tidligere på dagen ble nå til oppholdsvær og en fin julikveld. Stemningen var det heller ingenting å si på. Folk hygget seg med ringspill på flasker, luftgeværskyting, og loddsalget gikk unna, alt mens pølser og annet medbrakt, både mat og god drikke, ble fortært. Vårt trofaste band M2M spilte opp til dans så alle som ønsket det fikk trimmet rockefoten sin.
Vi vil benytte anledningen til å takke alle som bidro med en hjelpende hånd denne dagen. Festen hadde ikke blitt den samme uten. Ellers hadde festkomiteen en ekstra ryddejobb dagen derpå. Noen hadde tømt alle søppelsekkene på hodet før de forlot festen… Vi håper at dette ikke gjentar seg!

Økonomi
Vellets økonomi er god. Se vedlagte regnskap. Kasserer bruker en del tid på å purre på sene betalere. Pr. 31.12 har fortsatt 5 medlemmer ikke betalt. 4 av disse er også vannabonnenter. For disse vil vannet bli avstengt i 2005.

Frogn Hyttevel Forening
Gunnar Knutsen har også i denne periode representert vellet i denne paraplyorganisasjonen. Tema som FHF har vært opptatt av er bl.a. forurensing av vårt nærområde. De var med å anbefale overfor vårt vel at vi tok kontakt med ANØ for å utrede utslippsløsninger i området.

– årsberetning slutt –


Diverse info
Valgkomiteen
I forkant av årsmøte 2005 vil valgkomiteen jobbe med å finne etterfølger til styremedlemmene som er på valg. Kandidater vil kunne være eksisterende personer, dersom de vil ta gjenvalg men det mottas gjerne forslag til “nye” kandidater.

Forslag rettes til valgkomiteen som består av
Gunnar Knutsen (leder)
Stein Erik Gundersen
Tore Sundsby

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.