Styrets beretning for 2003

Vedlagt følger beretningen for 2003 av styret.

Styret har i perioden bestått av:
Stein Hov ,formann, ikke på valg
Lena-Marie S. Bergersen nestformann, på valg
Janne Haanes, sekretær, ikke på valg
Lisbet Holen, kasserer, på valg
Bror Spæren, styremedlem, ikke på valg
Kjell Gunnar Knutsen, varamedlem, på valg

Revisorer:
Hans Kjørven
Frank Skalø

Valgkomite:
Gunnar Knutsen
Stein Erik Gundersen
Tore Sundsby

Sommerfestkomite:
Henrik Skjeseth

Veisjef:
Stein Hov, styrets kontaktmann

Rodemestere:
Rode 1  Tom Solberg, Henrik Lundsvei – indre
Rode 2  Johs Antonsen, Henrik Lundsvei – øvre
Rode 3  Magne Johansen, Konrad Gardersvei fra Veltomt til “torvet”
Rode 4  Freddy Egsæter, Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
Rode 5  Jan Furuberg, Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
Rode 6  Geir Midtun, Olsok- /Jonsokveien
Rode 7  Thor Ottersen, Strandmyrveien til veltomta
Rode 8  Thamar Kaarud, Konrad Gardersvei – Polleveien
Rode 9  Kai Vissgren, Damholtet
Rode 10 Svein Larsen, Bekkeholtet
Rode 11 Birger Wettre, Svartlagsveien – nedre
Rode 12 Arne Solli, Svartlagsveien – øvre
Rode 13 Hans Kjørven, Holmen (med vei)

Vannverksjef:
Bror Spæren

“Lokale” vannmenn:
Lars Bergersen – Henrik Lundsvei, Strandmyrbakken, Bekkeholtet, Hilmarsvei mm.
Freddy Egsæter – Strandmyrvn Olsokvn., Jonsokvn.
Henrik Skjeseth – Pollevn, K. Gardersvei, Svartlagsvn., Damholtet
Johs Antonsen – Lundsbakken, Høybråtenbakken
Gunnar Nyhoff – Høydebassenget, Strandmyr-toppen/faret
Kjell Gunnar Knutsen – Holmen

Frogn Hyttevel Forening: Gunnar Knutsen (vår representant i Styret)
Hallangsposten/webside: Lena-M. S. Bergersen
Garderfeltets Bryggeforening: Knut Gundersen
Pollestien Bryggeforening: Gunnar Nyhoff/Trond Helseth
Bleien Brygge: Gunnar Knutsen
Flytebrygga Bryggekomité: John Moberg

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. Antall medlemmer er  237, inklusive 2 æresmedlemmer; Frank Skalø og Gunnar Knutsen.

Styret har i perioden spesielt arbeidet med:

Informasjon til medlemmene
“Hallangsposten” utkom med 4 nummer i 2003. Hallangsposten er styrets informasjonsorgan til våre medlemmer. Nykommer i 2003 er websiden vår

www.hallangspollensvel.no . Styret ønsker etter hvert å sende ut Hallangsposten på mail til de som kan motta det slik. Styret oppfordrer de som har mail om å sende inn adressen og melde seg på nyhetsbrev. På den måten vil vi spare portokostnader og arbeid. Send oss gjerne nyhetstips du mener kan være aktuelt for vår nettside eller til Hallangsposten. På nettsiden vår finner du tidligere utgaver av

Hallangsposten, årsberetninger, lover og regner m.m. (Husk å melde ifra om adresseendring og endring av e-mail adresse.)

Vannanlegget
Styrets mål for denne sesongen var å utarbeide maler, rutiner og internkontrollsystem som Næringsmiddeltilsynet har forlangt for å godkjenne vannet vårt som drikkevann. Vi fikk muntlig og skriftlig tilbakemelding om at de var meget fornøyde med det arbeide som var nedlagt, og de lovet oss godkjenning i brev. Etter ca 2 uker fikk vi et nytt brev hvor de beklaget å ikke kunne godkjenne vannanlegget vårt likevel, dette på grunn av at enkelte av de vannprøvene vi har levert fortsatt er forurenset: De er forurenset av utedoer og doer som tømmes slik at bakteriene trekker ned i grunnvannet og forurenser vårt vann. Vi påpeker igjen at hver enkelt hytteeier må anskaffe seg godkjent dosystem!

Vi understreker at alt vannet som går ut på nettet er renset og inneholder således ingen bakterier og egner seg godt som drikkevann.

Næringsmiddeltilsynet vil i samarbeide med kommunen kontrollere at tilfredsstillende dosystem er installert på hver enkelt hytte.

Vannforsyningen har gjennom hele sesongen vært meget bra, og vi retter en stor takk til de respektive vannmenn som har utført en meget god jobb.
Trykktanken i pumpehuset i svingen, som leverer vintervann, er skiftet i denne perioden, og vi håper at det gir bedre farge på vannet. Vi oppfordrer likevel alle til å la vannet som tappes herfra om vinteren renne litt før oppsamling. Det har også blitt skiftet en del slanger og kuplinger, og noen vannmålere er installert slik at vi lettere kan finne lekkasjer.

Veier
På vårparten ble en del setningsskader reparert med kaldasfalt. Ut over dette har det ikke vært utført arbeider på veiene siste året.
Vinterbrøytingen fortsetter på sitt fjerde år av en femårs avtale med Dag Wetlesen. Vellets “Brøyteinstruks” som viser hvilke veier som brøytes henger på oppslagstavlen på Veltomta.

Disse veiene inngår i avtalen:
-Strandmyrveien
-Polleveien    -Strandmyrbakken
-P-plass ved Veltomta   -Strandmyrtoppen
-Konrad Garders vei   -Jonsokveien (til Olsokveien)
-Bekkeholtet    -Olsokveien
-Henrik Lunds vei (hele)   -Svartlagsveien (til Dammen)

Wetlesen gjør også privat brøyting utover “Brøyteinstruksen” (f.eks. til vinterferie eller påske). Telefon 90 14 42 08. Dette betales selvsagt av den enkelte.

Stier på Holmen
Hele prosessen har vært i bero siste året, men det kan med stor sikkerhet bekreftes at det er noen besittere på Holmen som har krav på vei/sti frem til eiendommen.

Dugnad
Årets dugnad hadde godt oppmøte. I tillegg til den tradisjonelle ryddingen langs veier og strandbelte, ble danseplattingen oljet.

Opparbeidelse av “sti” fra Svartlagstranda i retning stupebrettet ble påbegynt.
Vi takker alle for en god innsats.

Eiendommer
I forbindelse med dugnaden ble det installert biodo i lagerbygget. Denne ble godt mottatt ved årets sommerfest. Noe av det elektriske anlegget i Velhuset er blitt oppgradert i perioden.

Badeplass og vannspeil
Hallangspollens Vel er på vegne av kommunen satt til å ivareta både strandområdene og vannspeilet i vellet vårt. Det er etablert båtforeninger som i samarbeide med vellets styre og kommunen regulerer båtplassene.

Bryggeprosjektet i Hallangspollen
Som tidligere meddelt er bryggene blitt til en reguleringsplan for våre områder i Hallangspollen. Dette krever mye tålmodighet, og vi må kunne si at Frogn kommune har brukt uforholdmessig lang tid på reguleringsplanen. Den har ligget til behandling der siden slutten av august 2003.

I skrivende stund har vi nettopp hatt nytt møte med kommunen og konkret fått vite hva som må endres. Dette får vi gjort svært raskt, og da skal planen endelig legges ut til offentlig høring i 30 dager. Forhåpentlig fra 1. mars 2004.
Bryggeforeningene arbeider fortsatt med det mål for øyet å komme i gang med første byggetrinn sommeren 2004 selv om tiden kan bli knapp.

Parallelt med høringen vil vi byggemelde prosjektene, og vi har to mulige leverandører av brygger som vi forhandler med. Begge bryggeforeningene har rundt 50 medlemmer hver som har innbetalt kontingent på kr 500,- og meldt interesse for å kjøpe bryggeplass. Så snart alt er klart, vil foreningene invitere rettighetshavere til å kjøpe en brygge i første byggetrinn. Vi håper flere vil melde seg på når planen endelig skal realiseres. Bryggeforeningene anbefaler alle medlemmer å følge med på vellets nettside.

Postkasser
I løpet av sommeren fikk vi mange nye postkassebrukere hvis kasser ble montert opp på baksiden. Noen beskadigede postkasser ble også byttet ut.

Barnas Dag/Sommerfesten
Dagen var nok en gang en stor suksess og særlig for barna tidlig på dagen. Det ser ut til at vi setter ny rekord i deltakelse hvert år. De voksne er ikke like ivrige til å komme på grill- og dansefesten om kvelden, men de som fant veien så ut til å trives og deltok med liv og lyst i aktivitetene. Loddsalget gikk også bra, vi takker bidragsyterne til det varierte premiebordet. I 2004 fyller vellet vårt 65 år, og styret planlegger hyggelige markeringer til festen 10. juli.

Økonomi
Økonomien er god. Se vedlagte regnskap. Vel- og veiregnskap går med overskudd. Vannregnskapet viser et lite underskudd. I 2003 har de fleste hytteeiere betalt kontingent i april-mai-juni. Men også i år har vi vært nødt til å sende ut purringer. Det er de samme som går igjen hvert år. Det er fortsatt 3 utestående kontingenter for 2003. Disse kravene er varslet om inkasso.

Frogn Hyttevel Forening
Vårt vel er representert i Frogn Hyttevelforening ved Gunnar Knutsen. Styret har hatt 4 møter hvorav 1 møte var et fellesmøte hvor ca. 25 deltok fra et stort antall velforeninger i Frogn. Arbeidet har stort sett bestått av koordinering og hjelp til å anskaffe tilbud til utarbeidelse av rammeplaner for vann og avløpsløsninger innenfor de vel som er medlemmer.
Frogn Kommune vil etter hvert pålegge alle vel å utarbeide planer om man ønsker vann innlagt i hyttene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.