Hallangsposten nr 3 – 2004

Her følger Hallangsposten nr 3 – 2004

Referat fra årsmøte i Hallangspollens Vel
22. mars 2004 i Folkets Hus, Oslo

Til stede: 62 stemmeberettigede

Stein Hov ønsket velkommen til møtet.

1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent.

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
Per Erik syvertsen ble valgt til dirigent. Janne Haanes ble valgt til referent. Seppo Dyrseth og Knut Gundersen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning for 2003

VANN
 Bror Spæren avklarte et punkt i beretningen. Grunnvannet i to borehull er forurenset, mens vannet ut på nettet er renset og godkjent.

BADEPLASS/VANNSPEIL
Spørsmål om ankring i mer enn 3 dager krever godkjenning av Frogn kommune som har delegert “politijobben” til vellet. Dykkerbåten som har gått ned ble nevnt samt brygga til Busch som er fortøyd på skjæret. Brygga er lovt fjernet.

BRYGGEPROSJEKTET
Knut Gundersen redegjorde for status.

Styrets beretning ble enstemmig vedtatt.

4. Regnskap
Regnskapet gjennomgått, og revisjonsberetning opplest av revisor Hans Kjørven.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Innkomne forslag

a) Per Erik Lie begrunnet sitt forslag.
Thor Ottersen la fram motforslag om eventuelt å anlegge fartsdumper.
Et forslag om å be styret utrede saken til neste årsmøte ble vedtatt med 50 stemmer mot Per Erik Lies forslag som fikk 12 stemmer.

b) Truls Haakanes Bunes fra ANØ Miljøkompetanse på Kjeller presenterte sitt firma og     samarbeidet med bl.a. Frogn Kommune om godkjennelse av innleggelse av vann i hytter og resulterende utslipp. Kommunen vil kreve at det utarbeides rammeplan for områder med “tett” bebyggelse av fritidsboliger før de behandler søknader eller meldinger om utslippstillatelse. Bunes redegjorde for dette arbeid og besvarte spørsmål. Rammeplanen vil omfatte hele vårt vel, men det er naturligvis opp til hver enkelt om de så vil legge inn vann. Slikt anlegg vil koste ca. kr. 60 000, men Frogn Hyttevel Forening arbeider med å forhandle gunstige avtaler.

Årsmøtet vedtok enstemmig å engasjere ANØ miljøkompetanse og skrive ut en ekstrakontingent på kr. 600 pr. hytteeier for å finansiere utarbeidelse av rammeplan.

6. Budsjett og kontingenter

Lederen redegjorde for budsjettet.

Følgende kontingenter/avgifter ble enstemmig vedtatt:
Medlemsavgift  kr.    350 (uendret)
Veiavgift  kr.    150 (uendret)
Vannavgift  kr.    650 (uendret)
Misbrukeravg. vann kr. 1 500 (uendret)
Tilkoplingsavg. vann kr. 2 000 (økning fra kr. 1 000)
Fravær på dugnad kr.    250 (uendret)

Budsjettet ble så enstemmig vedtatt.

7. Valg

Tore Sundsby redegjorde for valgkomiteens arbeid. Det nye styret er som følger: Alle valg var enstemmig.

Leder   Stein Hov   ikke på valg
Nestleder  Lena-Marie S. Borgersen gjenvalgt for 2 år
Sekretær  Janne Haanes   ikke på valg
Kasserer  Lisbet Holen   gjenvalgt for 2 år
Styremedlem  Ove Spæren   ikke på valg
Varamedlem  Kjell Gunnar Knutsen  gjenvalgt for 1 år
——–

Revisorer:  Hans Kjørven   gjenvalgt for 1 år
Frank Skalø   gjenvalgt for 1 år

Valgkomité:  Gunnar Knutsen  gjenvalgt for 1 år
Stein Erik Gundersen  gjenvalgt for 1 år
Tore Sundsby   gjenvalgt for 1 år

Festkomité:  Ove Søhagen   valgt for 1 år
Henrik Skjeseth   gjenvalgt for 1 år

Formannen takket for fremmøtet, og møtet ble hevet ca. kl. 21.

Janne Haanes
Referent

Seppo Dyrseth     Knut Gundersen


 

Dugnad
Årets dugnad avholdes lørdag 22 mai. Oppmøte kl 10 på veltomta. Kontakt din rodemester før igangsetting. Skulle du være forhindret fra å møte kan annet arbeid en annen dag avtales. Ved fravær på dugnaden ilegges en avgift på kr 250,-. Rodemestere blir tilskrevet i forkant.

Rodemestere:
Rode 1    Tom Solberg               Henrik Lundsvei – indre
Rode 2    Johs Antonsen           Henrik Lundsvei – øvre
Rode 3    Magne Johansen        Konrad Gardersvei fra Veltomt til “torvet”
Rode 4    Freddy Egsæter         Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk.
Rode 5    Jan Furuberg              Strandmyrbakken – Strandmyrtoppen
Rode 6    Geir Midtun                Olsok- /Jonsokveien
Rode 7    Thor Ottersen             Strandmyrveien til veltomta
Rode 8    Thamar Kaarud           Konrad Gardersvei – Polleveien
Rode 9    Kai Vissgren              Damholtet
Rode 10 Svein Larsen              Bekkeholtet
Rode 11 Birger Wettre              Svartlagsveien – nedre
Rode 12 Arne Solli                   Svartlagsveien – øvre’
Rode 13 Hans Kjørven              Holmen (med vei)

Sommerrenovasjon – Husholdningsavfall
Søppelcontainerne skal være på plass 15. mai. Husk at det kun skal kastes husholdningsavfall i disse.

Sett ikke annet søppel utenfor containerne, dette blir ikke medtatt av søppeltømmerne.

Annet søppel henviser vil til miljøstasjonene i vårt distrikt: Se:http://www.folloren.no/Miljostasjoner.htm

Postkasser
Gi oss beskjed dersom du ønsker ny postkasse eller nytt postkasseskilt. Ny postkasse koster ca 370,-

Send oss en e-mail eller legg en lapp i styrets postkasse.

Barnas Dag/Sommerfesten
Er lagt til lørdag 10. juli. I år fyller vellet vårt 65 år, vi planlegger hyggelige markeringer til festen.

Festkomiteen ønsker premier til lotteriet og bidrag/premier til barna. Vi setter stor pris på om du kan spørre venner og kjente om de har noe å bidra med! Musikk er bestilt, MnM som spilte i fjor kommer også i år. Se etter nærmere informasjon om festen på veltavla. Det blir dans, musikk, lek og grilling.

Sommerdistribusjon av aviser
Fra ca 20 juni er det mulig å få omadressert avisen til en av felleskassene for aviser. Husk å oppgi nummer på aviskassen nærmest deg.

Rammeplan for Hallangspollens Vel
Under årets årsmøte avholdt  22.mars ble det vedtatt å starte arbeidet med å  utarbeide en rammeplan for Hallangspollens Vel for rensing av gråvannet fra hyttene i vellet.

Styret i Hallangspollens Vel har nå leid inn profesjonell hjelp til dette arbeidet som vil bli startet opp i løpet av kort tid. ANØ Miljøkompetanse AS skal utføre arbeidet, og hvis alt går som planlagt, forventes det at godkjent rammeplan kan presenteres på et informasjonsmøte våren 2005 om hvilken betydning dette vil få for den enkelte hytteeier.

Det vil bli sendt ut et brev av ANØ vedlagt et spørreskjema som styret ber om at blir korrekt utfylt og returnert ANØ så snart som mulig. Besvarelsene vi være noe av grunnlaget for deres videre arbeide. ANØ vil følge opp ved manglende respons, og styret vil oppfordre til at det besvares innen fristen for å unngå ekstra kostnader ved purringer.

PS! Skjemaet og informasjonen som fremkommer vil ikke bli videresendt kommunen, men skal bare benyttes av ANØ i deres arbeide.

Frogn kommune har sendt ut et informasjonsskriv til styret “Avløp i spredt bebyggelse i Frogn kommune”, vi har skrevet om dette på neste side.

Styret har lagt opp til følgende fremdriftsplan :

 •          Innledende arbeid, befaring og utkast til rammeplan innen 15.august 2004
 •          Rammeplan ferdigstilles i.h.h.t. krav fra Frogn kommune innen 1.oktober 2004
 •          Forhåpninger om politisk godkjennelse i Frogn kommune innen årets utgang

Med vennlig hilsen
Hallangspollens Vel

Stein Hov
Formann


Avløp i spredt bebyggelse i Frogn kommune

Situasjonen i hytteområdene
·         Det finnes i dag mange ulovlige tette tanker og septiktanker, samt direkte utslipp til terreng.

 •          Kommunen får stadig innrapportert tilfeller av forurensede drikkevannsbrønner.
 •          Økt bruk av hyttene samt krav om høyere sanitær standard medfører etablering av ulovlige løsninger og økt belastning, og derigjennom forurensing av vann og vassdrag.

Hvorfor kan ikke hver enkelt bytteeier gjøre som de vil?
·         Det er ca 3000 hytter i Frogn. De fleste av disse ligger i hyttefelt. Det som kan virke riktig for den enkelte hytteeier behøver ikke være riktig sett i sammenheng med hyttefeltet eller hele kommunen.

 •          Ethvert utslipp av avløpsvann kan forurense eget og/eller naboens vannkilde.
 •          Utslipp fra hyttene forurenser bekker, dammer, fjordarmer og badeplasser. Det kan også medføre lukt og kloakksig direkte til terreng som kan være helseskadelig.
 •          Å legge inn vann medfører en økt mengde avløpsvann som slippes ut.

Forskrifter og rammeplanen
Dersom man har en godkjent avløpsløsning i henhold til “lokal forskrift om utslipp av avløpsvann i Frogn kommune”, er det nå tillatt å installere vann på hytter i Frogn. Dette har tidligere ikke vært tillatt. For de største hytteområdene krever forskriften at det skal utarbeides en rammeplan før avløpsanlegg kan bygges.

En rammeplan skal bl.a. inneholde:

 •          Kart over området som søkes avkloakkert
 •          Beskrivelse av eksisterende vannlavløpssituasjon
 •          Beskrivelser av forslåtte løsninger

Poenget med dette er å få til best mulig (helhetlig) avkloakkering, både miljømessig og økonomisk.

Lovlige avløps installasjoner på hytter
For fritidsbebyggelse med innlagt vann tillates bare kildeseparerende avløpsløsninger:

 •          Vakuumtoalett m/tett tank
 •          Vannsparende toalett m/tett tank
 •          Urinseparerende toalett m/tett tank
 •          Biologiske toaletter

Gråvannet (vann fra oppvask, dusj m.v.) skal renses i konstruert våtmark eller kompaktfilter for gråvann

For mer informasjon:

Lover, forskrifter og regler angående avløp:

Frogn kommune v/Arnstein Flatlandsmo, 64 90 64 30 / 415 31 396,

web: www.frogn.no/miljokontoret

Næringsmiddeltilsynet i Follo, Rådhusveien 6, Pb. 6,1441 DRØBAK, TLF: 64 93 97 90 Næringsmiddeltilsynet kan svare på endel spørsmål i forbindelse med brønner, vannkvalitet samt lover og forskrifter angående vannforsyning.


Bryggeprosjektet – Pollestien og Garderfeltet bryggeforening

Tiden er ute for nye brygger i år
Pollestien og Garderfeltet bryggeforeninger meldte tidligere i år om mulighetene for å komme i gang med utlegg av nye flytebrygger denne sommeren.

Som bryggeinteresserte hytteeiere har forstått, er bryggene våre blitt en nokså stor reguleringsplan i Frogn kommune. Vi hadde fått signaler om at planen skulle ut til høring i begynnelsen av mars, og at det derfor ville være mulig å komme i gang med innkjøp og montering av nye brygger sesongen 2004. 1. mai er passert og planen er ennå ikke offentlig publisert. Dermed må vi konstatere at tiden er ute for i år.

Kommuneadministrasjonen opplyser at det gjenstår litt arbeid fra deres side med å utforme retningslinjer for skjøtsel og vedlikehold av arealene. Vi forsøker å være tålmodige og må konstatere at det blir et år til uten nye brygger.

Litt om bakgrunnen
Kort om historien for nye hytteeiere og andre interesserte. Båtplassene langs land fra Svarlagshytta forbi Bleien og inn til Riisebukta er av høyst varierende alder, tilgjengelighet og kvalitet. Høsten 2001 dukket ønsket om nye flytebrygger opp. Våre to bryggeforeninger tok kontakt med Frogn kommune for å kartlegge hvordan et slikt prosjekt skulle gjennomføres. Kommunen kom tilbake med retningslinjer og ville at de to foreningene skulle søke sammen. Likeledes krevde kommunen at foreningene skulle utarbeide forslag til Reguleringsplan for området. Slik er reglene at det er ’tiltakshaver’ – altså bryggeforeningene – som må bekoste konsulent til utarbeidelse av planer og tegninger som sendes til kommunen.

Dette har båtforeningene gjennomført og brukt mye penger på. Det er for det meste finansiert av de kr 500,-  som hvert medlem har innbetalt. Kommunen har også betalt noe av regningen til konsulent og frafalt gebyrer. Kommunen er også interessert i å få regulert dette og andre arealer. En reguleringsplan vil definere hva som er friområder, fellesarealer, områder for båtfester og gjesteplasser samt mye annet som f.eks utlegg av bøyer. Verneverdige områder og etablering av sti langs sjøen er også med. Når denne planen er gjennomført, vil mange spørsmål om bruk av områdene være avklart.

Planen var ferdig fra vår side i september 2003 og noe endret i februar 2004 etter ønske fra kommunen. Første steg nå er altså å legge planen ut til offentlig høring i 30 dager. Deretter skal eventuelle kommentarer og innsigelser behandles og eventuelt tas hensyn til. Så blir det politisk behandling og godkjennelse av Fylkesmannens kontor. Dernest skal det søkes om byggetillatelse før montering kan skje.

Informasjonsmøte på Hallangen
Bryggeforeningene innkaller til informasjonsmøte for alle interesserte på Veltomta lørdag 3. juli klokka 11. Der vi vil framlegge siste nytt i saken, presenterer bryggealternativer, litt om økonomi og svare på spørsmål. Vi håper en representant fra kommunen vil være tilstede for å svare på spørsmål om reguleringsplanen.

Har dere spørsmål om bryggeprosjektet, kan dere ringe til:

Gunnar Nyhoff – Pollestien

Telefon 22 26 08 89
Knut Gundersen – Garderfeltet
Telefon 22 65 31 37

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.