Referat årsmøte 2005

Her følger referat fra årsmøte i Hallangspollens Vel 17. mars 2005 i Folkets Hus, Oslo

Til stede: 45 stemmeberettigede

Stein Hov ønsket velkommen til møtet.

1. Godkjenning av dagsorden
Godkjent.

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
Per Erik Syvertsen ble valgt til dirigent. Thor Ottersen ble valgt til referent.  Steinar Samuelsson og  Arne Martin Jakobsen ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning for 2004

VANN
Vannanlegget fungerte godt i fjor, men trenger en oppgradering. Dette vil skje over en
3-årsperiode. (Se også under regnskap)

VEIER
Veiene trenger på sikt ny asfalt flere steder, men det er ikke berammet noe tidspunkt for dette. Styret har også sett på fjorårets forslag til et trafikkspeil på hjørnet Polleveien/Strandmyrveien. Dette forslaget ble nedstemt under fjorårets årsmøte, men andre forslag skulle eventuelt  vurderes. Det har i inneværende periode ikke blitt fremmet andre forslag, og saken er dermed avsluttet.

Vinterbrøytingen er nå inne i sitt siste år av en 5-årsavtale med Dag Wetlesen. Det har innkommet flere forslag til å utvide brøytingen for sesongen 2005-06. Styret vil ta dette opp.

DUGNAD
Fjorårets dugnad hadde god deltakelse. Årets dugnad er fastsatt til lørdag 21. mai.

BARNAS DAG/SOMMERFESTEN
Sommerfest vil tradisjonen tro bli avviklet også denne sommeren.

Styrets beretning for 2004 ble godkjent.

BRYGGESAKEN
Gunnar Nyhoff kunne fortelle at det har skjedd lite siden i fjor høst. Et bebudet møte for januar i år er i skrivende stund ennå ikke avholdt. Dette fordi Frogn kommune så langt ikke har hatt tid. I tillegg skal det foretas en dykkerbefaring i området, noe som vil forsinke bryggeplanene ytterligere. Mao. ingen nye brygger i inneværende år.

4. Regnskap
Hallangspollen Vel har en solid økonomi. 2004 viste et overskudd på 118.000 kr. Dermed har vellet en samlet kapital på 433.000 kr. Styret har i perioden byttet el-leverandør, noe som har gitt gode besparelser for vårt område. Regnskapet ble presentert av revisor Hans Kjørven og godkjent av årsmøtet.

5. Innkomne forslag
Ingen forslag var innkommet innen fristens utløp.

6. Budsjett og kontingenter
Denne sommeren vil styret modernisere kjøkkenet i Velhuset. I tillegg vil styret også gradvis over en 3-årsperiode fornye vannanlegget rundt i området. Dette blir i hovedsak nye vannledninger der disse er nedgravd eller er i dårlig forfatning.

Vellets gode økonomi tilsier at det ikke ble fremmet forslag om økning av medlemsavgiftene. Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til disse planene.

Følgende kontingenter/avgifter ble så enstemmig vedtatt:

Medlemsavgift               kr.    350 (uendret)
Veiavgift                        kr.    150 (uendret)
Vannavgift                     kr.    650 (uendret)
Misbrukeravg. vann            kr. 1 500 (uendret)
Tilkoplingsavg. vann            kr. 2 000 (uendret)
Fravær på dugnad            kr.    250 (uendret)

Budsjettet ble så enstemmig vedtatt.

7. Valg
Det nye styret er som følger: Alle valg var enstemmig.

Leder – Kjell Gunnar Knutsen – valgt for 2 år
Nestleder – Lars  Bergersen – valgt for 1 år
Sekretær – Janne Haanes – gjenvalgt for 2 år
Kasserer – Lisbet Holen – ikke på valg
Styremedlem – Hans Erik Becker – valgt for 2 år’
Varamedlem – Stein Hov – valgt for 1 år

 

 


Revisorer:
Hans Kjørven – gjenvalgt for 1 år
Arild Søhagen – valgt for 1 år

Valgkomité:
Gunnar Knutsen – gjenvalgt for 1 år
Stein Erik Gundersen – gjenvalgt for 1 år
Tore Sundsby – gjenvalgt for 1 år

Festkomité:
Da ingen frivillige meldte seg, blir det styret som får oppgaven å finne medlemmer til komiteen

Kommunens krav til utslippsvann (gråvann) – ANØ
Naturlig nok er mange opptatt av og interessert i hva som vil skje under det bebudede kravet fra Frogn kommune om at samtlige eiendomsbesittere med innlagt vann må få utslagsvannet (gråvannet) renset. (De med kun vann tilknyttet utevegg er ikke berørt av kravet.) Årsaken er at grunnen i våre områder tidvis er sterkt forurenset som følge av husholdningsvann og fra dopotter som graves ned rundt om. Kommunen vil i løpet av et par år komme med et pålegg om at samtlige eiendomsbesittere har et godkjent renseanlegg.

Årsmøtet hadde invitert Truls Vogt-Bunes fra ANØ for å redegjøre for hvilke løsninger som finnes på markedet og hva dette vil koste.

Han kunne fortelle at løsningen i hovedsak består av kummer den enkelte, eller i fellesskap med nabo(er), kan grave ned. Alt gråvannet fra den enkelte hytteeier går ned i denne kummen, etter først å ha passert et filter som tidvis skal skiftes. Tanken må også tid om annet tømmes for slam, mens det rensede vannet går ut i grøfter/bekk/drenssystem.

Vogt-Bunes hadde delt Hallangen inn i 5 ulike soner. For hytteeiere nær sjøen, må renset gråvann føres ut i sjøen i lukket ledning og minst 5 meter under laveste lavvann. Eksempelvis nevnte han at for Holmens beboere ville den beste løsningen være 4 ulike renseanlegg.

For andre områder mente han at flere naboer kan gå sammen om et felles anlegg.

Prisene på de rimeligste kummene er fra ca. 60.000 kr. Gravearbeider vil komme i tillegg. Vogt-Bunes presiserte at det er den enkelte hytteeiers bruk av vannmengder som avgjør størrelsen på kummen.

Styret i Hallangspollen Vel vil hente inn anbud på graving etc. Det vil også bli valgt en representant for hvert område.

Når en endelig plan over våre områder foreligger, vil dette bli lagt ut på Frogn kommunes hjemmesider på Internett.

Thor Ottersen
Referent

Steinar Samuelsson                                   Arne Martin Jakobsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.