LOVER FOR HALLANGSPOLLEN VEL

Vedtatt på ordinære årsmøter 1972, 1973, 1982, ekstraordinært årsmøte 1982, ordinært årsmøte 1987, 1988, revidert 1998 og 2014.

§ 1
Hallangspollen Vel er en sammenslutning av eiendomsbesittere i Hallangspollens Vel`s geografiske område.

§ 2 Formål

Å samle eiendomsbesitterne i en organisasjon, som kan ivareta felles miljømessige og økonomiske interesser samt alt som naturlig hører inn under velforeningens virkefelt, f.eks.

 1. Å arbeide for best mulig kommunikasjon til området og hensiktsmessige veiforhold med nødvendige parkeringsplasser innen området.
 2. Å arbeide for å tilrettelegge best mulig løsning av elektrisitets- og vannforsyning.
 3. Å arbeide for best mulig renovasjon og sanitæranlegg, samt beskytte området mot forurensning.
 4. Å arbeide for en best mulig utnyttelse og forvaltning av strandområdene til badeplasser, båtplasser, og friarealene til rekreasjons- og fritidsformål. Arbeidet skal skje i forståelse med berørte grunneiere, de kommunale myndigheter og eventuelt andre institusjoner.

§ 3 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver som eier eller bygsler matrikulert parsell i Hallangspollens Vels geografiske område, og som er villig til å underordne seg vellets lover.

Årsmøtet kan utnevne æresmedlem, etter innstilling fra styret.

Hvert medlem har 1 – en stemme på vellets møter.

Et medlem kan la seg representere på møtene gjennom skriftlig fullmakt.

Et medlem kan ikke møte med mer enn 1 – en fullmakt.

 

§ 4 Kontingent og avgifter

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent, veiavgift, vannavgift, tilkoblingsavgift til vannanlegget og misbruksavgift.

Æresmedlem er fritatt for medlemskontingent.

Kontingenten og avgiftene betales for kalenderåret (1. januar til 31. desember) og senest innen 15. mai samme år.

Kun medlemmer av Hallangspollen Vel kan knyttes til vellets vannanlegg.

§ 5 Styret

Vellet ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 1 – ett styremedlem.

Alle velges for en periode på 2 – to år.

Leder og kasserer velges det ene året, og nestleder, sekretær og 1 styremedlem velges det påfølgende år. I tillegg velges det 1 varamedlem for en periode på 1 år.

Styret bør ha en sammensetning som er representativ for forholdet feltene imellom.

Valgene skjer på årsmøtet.

Valgene foregår skriftlig, hvis det forlanges.

Til spesielle oppdrag kan styret oppnevne de utvalg og komiteer som det måtte finne nødvendig.

Disse utvalg/komiteer skal arbeide etter retningslinjer/fullmakter gitt av styret.

Styre- og varamedlem har møteplikt på styremøtene.

Varamedlem har talerett på styremøtene, men stemmerett kun ved ordinært medlems forfall.

Styret er vedtaksdyktig når minst 3 – tre av dets medlemmer er tilstede.

Styremøte avholdes etter innkalling fra leder så ofte det finnes påkrevet, eller når minst 2-to av de øvrige styremedlemmer forlanger det.

Lederen representerer vellet når annet ikke er bestemt.

Styrets leder og leders stedfortreder skal ha signaturrett.

Har lederen forfall, overtar nestleder funksjonene.

§ 6 Valgbarhet

Husstandsmedlem som har fylt 18 år er valgbare til styreverv.

Fra hver husstand kan det kun velges 1-en person til styre/varamedlem.

§ 7 Protokoll

Sekretæren fører protokoll fra styremøter, medlems- og årsmøte.

Protokollen skal inneholde alle forslag og fattede vedtak, og hva som ellers skjønnes å være av interesse.

Sekretæren ivaretar vellets korrespondanse i samråd med lederen.

§ 8 Regnskap

Kassereren fører regnskapet på godkjent måte.

Regnskapet følger kalenderåret.

Alle regnskapsbilag skal attesteres av rekvirent/ komitéleder samt styrets leder.

§ 9 Revisjon

Til å revidere vellets regnskap velges 2 revisorer. Revisjon kan foretas til ubestemte tider. Revisjonsprotokoll legges frem for årsmøtet.

§ 10 Medlemsmøte

Medlemsmøte holdes så ofte som styret finner nødvendig, og innkalles med 14 – fjorten dagers varsel. De saker som skal behandles skal være med i innkallingen.

Medlemsmøtets hensikt er å informere medlemmene når styret finner det nødvendig, eller når styret ønsker en diskusjon med medlemmene for sitt videre arbeide.

Medlemsmøtet kan ikke fatte vedtak.

§ 11 Årsmøte

Årsmøtet er vellets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte holdes i mars, og varsles minst 6-seks uker i forveien.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før møtet.

Endelig innkalling med styrets beretning, regnskap og forslag til vedtak sendes ut 14 dager før møtet.

Antall stemmeberettigede skal registreres.

Årsmøtet konstitueres med valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Årsmøtet skal behandle:

 1. Godkjennelse av dagsorden.
 2. Styrets beretning.
 3. Regnskap og revisjonsberetning.
 4. Innkomne forslag.
 5. Forslag til bevilgninger.
 6. Arbeidsbudsjett for året, herunder fastsettelse av kontingenter og avgifter.
 7. Valg

Årsmøtet velger en valgkomité på 3 medlemmer, med 1 representant for hvert område, som innstiller på valg i perioden.

Valgkomiteen fungerer også som tellekorps.

Skriftlig avstemming foretas dersom det blir fremsatt krav om det.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt forslag om lovendringer, hvor det kreves 2/3 flertall.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Når styret finner det påkrevet, eller når minst ¼ av vellets medlemmer skriftlig forlanger det,

innkalles det til ekstraordinært årsmøte.

I tillegg skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom budsjetterte og planlagte investeringer forventes å få vesentlige overskridelser.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for.

Innkalling skal skje med 14 dager varsel.

§ 13 Suspensjon av medlem.

Medlem som bevist motarbeider vellets virksomhet og nekter å respektere lovlige fattede vedtak, kan av styret, etter advarsel, midlertidig suspenderes som medlem inntil første ordinære årsmøte.

Årsmøtet fatter endelig vedtak om suspensjon.

Årsmøtets vedtak kan påklages til påfølgende årsmøte.

Suspensjon som foran nevnt kan også brukes overfor medlem som tross lovlig påkrav skylder kontigent eller annen pålagt ytelse til vellet for mer en ett år.

Suspendert medlem kan skriftlig søke om fornyet medlemskap etter at vellets tilgodehavende er oppgjort.

§ 14 Oppløsning

Vellet kan ikke oppløses så lenge det består av minst 50 medlemmer.

Forslag om oppløsning av vellet må være innsendt styret senest 3 måneder før det ordinære årsmøtet skal holdes.

Slikt forslag må ha minst 2/3 flertall av det samlede medlemstall. Hvis slikt flertall ikke oppnås, kan forslaget fremmes for neste årsmøte og kan da avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer.

Fattes lovlig vedtak om oppløsning av vellet, skal det nedsettes et utvalg på 3 personer som gjennomfører oppløsningen.